tamil kamakathaikal tamil language free -அத்தை வீட்டில் அம்மணமாக நின்றால்

tamil kamakathaikal tamil language free

tamil kamakathaikal tamil language free

Malatikku attai vittai ataintatum nim’matiyaka iruntatu. aru matankalaka vittil atankik kitantavalukkuk kitaittirukkum pattu nal cutantiram. Intac cutantirattai kattayam pavikka ventum enru tirmanam etuttiruntal. Malatikku ippo vayatu irupatti aintu. Avalukku kalyanamaki onpatu matankalakiratu. Kalyanamaki munre matankalil avalatu kanavan oru skalarṣip kitaittu amerikkavukku oru varutam mel patippukkakap poy vittan. Avalaik kuttip poka mutiyavillai. Cum’ma iruntavalukku munru matam kama cukattaik kattivittup ponatal avalukku katanta aru matamaka ore kamap paci. Ovvoru nalum pokap poka avalutaiya viraka tapam atikarittuk konte ponatu.

Vittil appavum am’mavum mikavum palamaivatikal avalal veliyil enkum poy paciyait tirttuk kolla mutiyavillai. Ippati iruntavalukku pona varam attai vantu cum’ma tane vittil irukkiray oru marutalukku enkalutan vantu tanki vittup povan enru kettatu katavul tan ventutalukku attai vativil varamalittatakave karutinal. Attai nalini, appavin utan piranta tankai enra patiyal aval cennaikku oru pattu natkal poka marupput terivikkamal anumati kotuttar. Inru kalaiyil tan cennaiyai vantataintal. Attai nalinikku vayatu narpatu irukkum. Avalutaiya kanavan cantiramokanukku attaiyai vita oru munru vayatu kuta irukkum. Avarai ival mokan mama enru tan alaippal. Attaikku irantu paiyankal muttavan cureṣirku irupatu vayatu, ilaiyavan rameṣirku
patinettu.

Payanam ceyta kalaippinal anru malai patuttut tunki vittal. Oru aru mani pol attai tatti eluppinal. Nankal oru nanparin pillaiyin piranta nal parttikkup pokirom. Mama velai atikamiruppatal vittukku vara ettu maniyakum tan varavillaiyenru connar. Ni varap pokiraya enru kettal. Oru nimitam yocitta malati tanakkuk kalaippaka irukku varavillai enral. Varavittal paravayillai anal tunkinatu potum iravu tukkam varatu enru colli vittu attai poy vittal. Malati eluntu tukkam kalaiya kulittu vittu vantal. Attai, cureṣ, rameṣ muvarum purappattu pokat tayaraka iruntarkal. Mama varum varai kavanamaka iru enru colli vittu velik katavaic catti vittu veliye ponal attai. Malati attaiyutan poka maruttatan karanam kalaippillai. Avalukku inru mokan mamavaitam tan paciyait tirkka oru cantarppam kitaikkalam enra oru nappacaitan. Mokanukku vayatu narpatait tanti vittalum innum ilamaiyana torrattutaneye iruntan.

Avan mitu malatikku ninta nalakave oru acai. analum attai puruṣan enrapatiyalum cantarppam kitaikkatatalum aval acaiyait tirkka mutiyavillai. Ippo aru matamaka viratam iruntaval pol kamappaciyil iruppavalukku uravu murai oru poruttakat teriyavillai. Mamavai eppati matakkalam enre malatiyin manam cintittuk kontiruntatu.

Celaiyai anintu kontu copavil cayntu kontu teliviṣan parkkat totankinal. Mama katavil tirappaip potum cattam kettatu. Tanatu celaiyaik koñcam uyartti vittu muntanaiyaiyum cariya vitta pati copavil avan varuvataik kavanikkataval carintu patuttapati teliviṣanaip partta pati aval irunta kolam mokanai uluppi vittatu.

Avan ivalum cerntu poyiruppal enru tan ninaittan. anal ival ippatit taniyaka kavarccik kolam kattik kontu kitappal enru etirparkkavillai. Avanatu kankalukku avalatu kalkalum totaiyil ciritalavum aval uyartti vaittirunta celaiyinutakat terintatu. Antak kalkalaiyum totaiyaiyum parttal entak kilavanukkum oru unarcci tuntum. Ataivita muntanai carintu avalatu mulaiyalakum avalatu pilavucukkum celaikkum natuve katciyalitta ituppalakum cerntu mokanukku mokam uti vittatu. Ival enakku marumakal murai ippati ninaikkak kutatu enru ninaittan mokan. “Enna malati ni attaiyutan pokavillaiya” enru mokanin kelvikkup pirakutan avan vantataik kavanittaval pol elunta malati muntanai mottamakak kile vila mokanukku avalatu mulaikalin alakaik katti vittu muntanaiyai etuttuc cari ceytu kontal. Mokan araikkul cenru oru ṣavarum etuttu vittu lunkiyum ṣerttum anintu kontu vantan. “Mama, kappi pottut tarava” enru malati ketka avanum cam’matittan. Kappik kapputan vantaval avanitam kappiyaik kotuttu vittu avan pakkattileye amarntal. Avalatu nerukkamum, ivvalavu neramum aval kattiya katciyum mokanin cunnikku viraippaik kotuttana. Mamavin lunki ciritu uyarvataik kavanitta malati inru enakkup paci tirum enru cantoṣap pattal.

Mokan kappi cappitu mutiya kappai etuttuk kontu poka velikkittaval etilo tatakki viluntaval pol mokanin matiyin mel viluntal. Mokan itai etirparavittalum avalatu sparicam avanatu cunniyai mulutaka viraikkap panni vittatu. Atanutaiya nilai avan matiyil irunta avalatu totaikku nanrakave purintatu. “Cari mama enru eluntaval, mama itu enna unkal lunki ippati eluntu nirkirate” enru ketka mokan vetkattil talai kunintan. “Mama unkalukku unarcciyait tunti vittena” enru paccaiyaka aval ketta atutta kelviyiltan mokanukkup purintatu ival ivvalavu neramum ceytatu tannai matakka atiya natakam enru. Itarku mel poruppatu anmaikke alakalla enru tirmanitta mokan avalai iluttu muttamitten. Avanatu italkalin sparicam malatikkut ten pol inittatu. Avalum avanai anaittu mokattutan muttamittal. Avalatu oru kai avanatuCunniyai lunkikku melal pitittuk kacakkiyatu. Mokanin nilai parric colla ventiyatillai. Mokan eluntu avalaik kaikalal tukkik kontu patukkai araikkup ponan.Patukkaiyil avalaip pota avanatu lunkiyum kalanru viluntatu. Viraippaka ninra cunniyaip parttu malati tiruptip pattal. Enra puruṣanutaiyatai vita nalla pericaka irukku enru manatil ninaittuk kontal. Tanatu ṣarttaiyum kalarri vici vittu am’manamakak katciyalittan mokan.Avalatu celaiyai pavataiyotu certtu ituppu varai uyarttinan. Avanukku appotu tan terintatu aval jatti aniyamal irukkiral enru. Ival periya killatitan inru itu natakkum enru etirparttutan ellam ceykiral enru ninaittuk kontu aval mel erip patuttan. Avanatu cunni avalatu puntaiyai uracik kontu iruntatu. Avanatu totaikal avalatu totaikalai aluttiyapati uraci inpam perrana. Avanatu karankal avalatu mulaikalai pilavucutan certtu kacakkip pilintana. Avanatu nakku avalatu tontai enke irukkiratu enru araycci ceytu kontiruntatu. Malatikku inpam ponka avalatu kaikal mokanin kunti tacaikalaip picainta pati iruntana. Ippatiye uracinal carivaratu enakkul vitu enru puntai avalukku kuriyatu. Tan kaikalinal avanatu cunniyaip pitittu tan puntaikkul tinittal. aka enne inpam itu illamaltane aru matankalakat tutittuk kontirunten enru inpattil ulattinal. Mokanukkum avalatu iramana tuvarattirkul pona cunni cum’ma iruntal potatu kuttu enru colvatu poliruntatu. Mokanin itai iyankat totankiyatu. Aval puntaiyil inpa nir vellam pol curakkat totankiyatu. Ninta natkalukkup pin anupavippatal avalukku avan ceyvatu mikavum inpattaik kotuttatu. Inpattil munakinal. Avanatu tolil katittal. Mokanum vekattaik kuttit tukkit tukkik kuttinan. Avalatu kalkal avanatu itaiyac currip pitittana. Mokanatu vitaikal avalatu pittat tacaiyil mota mota avan kuttinan. Ciritu nerattil avanatu cunniyin vellai nirat tiravam avalatu puntaikkul cirip payntatu. Malatiyum ate nerattil avalatu uccattai ataintatal peritakac cattam pottuk kattinal. Iruvarum oru pattu nimitam appatiye ate pociṣanil iruntirupparkal. Kile katavu tirantu cattam kettatu. Mokan eluntu tan lunkiyaiyum ṣarttaiyum avacaramaka teti etuttu aniya malati tan celaiyai cari ceytu muntanaiyai olunkakap pottal.Anru iravu patukkaikkup pokum potu malatiyin mukattil oru telivu iruntatu. Patukkaiyil kitantu yocittal. En utuppuk kuta mulutakak kalattavillai analum enakku inru kitaitta cukame potum. Mamavin cunniyai oru nalaikku vativaka anupavikka ventum enru ninaitta patiye tunki vittal.Kalaiyil elumpote malatikku nerru iravu mokanutan anupavitta cukam tan ñapakam vantatu. Inru ennamo nerraiya vita kama unarcci koñcam atikam iruppatakave unarntal. Ata ci aru matattirkup piraku oru nal anupavittal intap paci koñcam taniyum enru etirparttal itu innum kuti allava irukkiratu enru tanakkul collik kontal. Kalaiyil mama cappitap pokumpotu ival katil kicukicuttar”malati, inru oru cantarppamum kitaikkatu. Nalaikkup pakal oru tittam pottirukkiren. Iravu vantu colkiren”. Mokan mama nallattan en valaiyil viluntu vittar enru tanakkul ninaittuc cirittuk kontal malati. Onpatu maniyalavil mokan velaikku kilampi vittan. Avanutan cerntu attaiyin mutta makan cureṣum tannaik kalejil trap pannum pati kettup poyvittan. Attai vittukkup pakalil camaiyalukkum vittu velaikal ceyvatarkum oru pen velaikku varuval. Avalum attaiyum camaiyalaraiyil eto ceytu kontiruntarkal. Attaiyin ilaiya makan mottai matiyiliruntu karru vankik kontu patikkap povatakak kuri vittu mottai matikkup poy vittan.Malati tan ataikalat tuvaittuk kontu kayap potuvatarkaka mottai matikkup ponal. Mele eri vantaval rameṣ patippatarkaka irunta mecaiyil puttakam virittapatiyiruntatu anal rameṣaik kanavillai.Mottai matiyin vilimpil ninru kontu enko parttuk kontiruntan. Malati cattam ceyyamal metuvakap poy avan enna parkkiran enru avan pinnal ninru ettip parttal. Anke aval kanta katci viyappait tantatu. Rameṣ ninra itattiliruntu pakkattu vittuk kuliyalarai nalla telivakat terintatu. Anke pakkattu vittup pen kulittuk kontiruntal. Tirantirunta vintovinutaka aval kulikkum alakaip parttu racittuk kontirukkiran rameṣ. Ippa purintatu ivan en mottai matiyiliruntu patikkiran enru. Metuvaka avan tolil kai vaittal malati. Rameṣ tikaittup ponan.Ivalitam matti vittome am’ma appavitam connalenral en kati ennavakum enra payam avan manattil eluntatu. “Malati akka” aval mama makalaka iruntalum aval vayatukku muttaval enra patiyal attai paiyankal iruvarum avalai akka enru mariyataiyotu alaippatu tan valakkam. “Appa am’mavitam ennaik kattik kotuttu vitatinko, inimel nan ippatic ceyya matten” enru keñcinan. Ivvalavu neramum pakkattu vittup pennaip parttuk kontiruntatal avanatu cunni lunkiyait tallik kontu ninratu. Ataik kavanitta malati. “Nan colla matten” enru collik konte avanatu cunniyai lunkiyutan certtup pitittal”ennata itu valaik kay matiri valarntirukku unra cunni” enru aval colla. Pennin kaiye patata aNta cunnikku ivvalavu neramum oru pennaip parttu viraittirunta atu aval kai pattatum cirip payntu avanatu lunkiyai nanaittatu. Rameṣirku avamanamakap poy vittatu. Malati cirittuk konte tan toytta ataikalaik kotiyil pottal.Mattiyana unavu mutinta pin velaikkarap pen poy vittal. Attai malatiyitam”malati nan orukka veliyil poka ventum varap pokiraya” enru kettal. Malatikku rameṣ vittil taniyaka iruppan enra ennam vantatum, “illai attai teliviṣanil nalla purokram pokutu vittileye irukkiren” enru colli maruttal.Attai pona utaneye, malati rameṣait tan araikku varumpati panittal. Rameṣ kalaiyil natanta campavattai ninaittu vetkap pattuk kontu enna collap pokiralo enru payantu konte vantan. “Rameṣ, ni appati ennatan antap pakkattu vittup pen kulikkum potu parttay” enru kettal. Intak kelvikku enna patil colvatu enru tikkumukkatiya rameṣ”onrumillai akka eto penkalai atai illamal parkka ventumenru oru acai, vayatuk kolaru enru ninaikkiren” enru tatumarik konte connan. “Nanum oru pentane ennaiyum atai illamal parkka venumenru tonalaiya” enra kelvi avanukku atircciyaiye tantatu. Rameṣ malatiyaik kanumpotellam aval ataiyillamal am’manamaka ninral eppati irukkum enru karpanai panniyatu unmai anal en karpanaiyai ival eppatik kantu pitittal enru ore viyappum ate nerattil nan enakkut teriyamale ivalitam etavatu piti kotuttu vittomo enru oru payamum kalanta unarcciyil tavittan. “Ennata kelvikkup patilaiye kanom” enru mintum malati ketkat tan avan inta ulakattukke tirumpi vantan. Avan mulikkum muliyaip partte malati purintu kontal ivan tannai enko atai marrum potu parttirukkiran allatu tannai am’manamakak karpanai ceytu parttirukkiran enru. Avanatu payattaip pokkum muyarciyaka malati avanitam connal. “Rameṣ unra vayacila ni penkalaip parkkiratum karpanai pannuratum cakajam. Onrum putitana viṣayamillai. Ni en pakkattu vittup pennai olintu ninru parkkiray enra utuppaik kalattu nalla telivakap payamillamal pakkattil ninre parttu un acaiyaip pokkalam”. Rameṣ ival unmaiyakat tan colkirala allatu nan kanavu kankirena enru ore kulappam. Aval avanatu kaiyaip pitittu avalatu muntanaiyin nuniyak kotuttal. Rameṣirku koñcam tairiyam vantatu. Muntanaiyai uruvi avalatu celaiyaik kalattinan. Malatiyin alaku avanai ennavo ceytatu.Ituvarai oru pennaiyum avan ivvalavu anmaiyil parttatillai. Pavataiyum jakkattum mattum anintu aval avanukkarukil nirka avalatu mulaikalin muluk kavarcciyaiyum avanal parkkak kutiyataka iruntatu. “Ennata parttuk konte nirkiray, attai varumun ennai am’manamakap parkkum nokkamunta” enra malatiyin kelvikku”am’ma vara kuraintatu nalu mani neramavatu akum” enru patilalittapatiye avalatu jakkattin kokkikalai vituvikkat totankinan. Jakkat kalanru kile viluntatu. Aval pin puramakat tirumpi ninru avanukku piravin kokkiyaik kalatta vacati ceytal. Piravum vitutalai ataintatu. Aval mintum tirumpi avanai nokkiyapati ninral. Avalatu mulaikalai nirvanamakap partta rameṣirku ataik kacakkip piliya ventum poliruntatu. Avanatu kaikal avalatu mulaiyai nokkip poka malatiyin karankal tatuttana. Avalukku avanaik koñcam enka vittut tavippataip parpatil oru inpam anta inpattai anupavikkamal vita aval tayarillai. “Rameṣ ni ennai am’manamakap parkkalam enru tan connen. Totalam enru collavillai” enru mirattinan. Rameṣ pavam ekkattal tutittuk konte avalatu pavatai natavai uruvinan. Pavatai tanakak kile iluntatu. Avalatu valait tantut totaikal ennait tatavu enru alaittana. Rameṣin karankalum atait tatavat tutittana. anal malatikkup payantu kontu avalaip parkka anumatittate perum pakkiyam peracaip patak kutatu enru manataiyum kaikalaiyum kattup patuttik kontan. Jattiyaip pitittuk kile iluttuk kalattinan. Antac cakkil avanatu kaikal avalatu totaikalait tatavik konte irankina.Rameṣin kankalukku mulu nirvanamaka oru pennaip parkkum cantarppam kitaitta cantoṣam oru pakkam anal aval tannait tota vitukiralillaiye enra ekkam oru pakkamaka iruntatu. Avalatu valait tantut totaikalin mutivil ciritaka vettapppatta mutiyutan katciyalitta avalatu puntaiyaik kantatileye mulu inpam anupavittatu poliruntatu. Aval kile kitanta ataikalai etuttuk katiraiyil potap pokumpotu avalatu kunti alakaik kantu cokkip ponan. Enna alakana iru tacaik kolankal. Aval natakkum potu avarrin acaivu oru nattiyam poliruntatu. Malati connal. Cari un ataikalai avilttup potu. Rameṣ valu vekamakat tan ataikalaik kalaintan. Avanatu cunni nanrakat tatittu vim’mip putaittuk kontu avanatu itaiyiliruntu oru ettu ankulamavatu nilattukku valarntu iruntatu. Appanai vita makanukkuc cunni nalla tatippavum nilamavum irukku enru manatukkul malati ninaittuk kontal. Inta cunni oru pen cukattai itu varai anupavikkavillai. Enakkuttan itu mutal parimarram ceyyap pokiratu enra ninaippu avalukku oru kilukiluppai erpatuttiyatu. Rameṣ patinettu vayatu valipanukkerpa nalla vatta cattamana ampilaiyakave iruntan. Nalla urunta totaikal. Virinta marpu. Arumpu micaiyutan avanatu kulantaitanam mulutaka ninkata torram. Uruntu tirantu valarntirunta pinpura kunti ellavarraiyum parkka malatiyin puntaiyil nir urat totanki vittatu. Ivanai enka vittatu kanum, iniyum avanait totavittal avanai vita enakkut tan ekkam atikamakivitum enru ninaitta malati. Avanai iluttu anaittu muttamittal. Avalatu iramana cevvitalkalin cuvai rameṣirku amutam cappittatu poliruntatu. Parkka mattum tan anumati enru connaval ippa tanakave totukiralcantarppattai naluva vitak kutatu enru avanum avalai iruka anaittan. Avanatu cunni aval vayirrup purattiliruntu puntai varai avalatu tol sparicattai anupavittatu. Avanatu kaikal avalatu pin kuntikalirantaiyum picaintu inpam kantana.Italamirtam kutittu vittu, malati avanaik kattilil cayttal. Kalaiyil kai pattavutaneye kakkiya ivanatu cunni ippavum vekamakattan kakkum. Itai mutalil cappi anupavittu vittu ninta nerattukku en penmaiyin paci pokka velai ceyya vita ventumenru tirmanittal. Avanatu cunniyin mun tolai urittuc umpat totankinal. Cunniyilirunta mun kacivu avalatu vayil valuvaluppaka iruntatu. Rameṣin nilaiyaic collat tevaiyillai. Avanatu nakkin varutal avanatu cunniyiliruntu utalenkum ulla narampukalait takkiyatu. Malati etir partta pati avanal oru cila nimitam kuta anta inpattait takkup pitikka mutiyavillai. Avalatu vaykkul avanatu vintukkal payntana. Avalukkum atu tevaip pattatu. Nanraka nakki muluvataiyum cappittal. Avanarukil patuttal. Avan inpa mayakkattil iruntan. “Rameṣ, ini unakku enna viruppamo ataic ceyyalam enru mallakkap patuttal. Rameṣ tulli eluntu aval mel patuttuk kontu avalai muttamitat totankinan. Avanatu mutta malaiyil nanaintu aval tikku mukkatip ponal. Mutal taramenralum inta matiri muttamitukirane enru yocittal. Avan avalatu mukattiliruntu iranki mulaiyanrinai vayil etuttu pal kutikkat totankinan. Avanatu oru karam avalatu puntaiyin sparicattai anupavikkat totankiyatu. Malatikku nanrakac cuterat totanki vittatu. Avanatu mutukil nakankalal virantinal. Iru mulaikalaiyum mari maric cuvaittavan innum koñcam kile iranki vantu avalatu toppulil nakkinal pamparam vittan. Avalukku kuccamakavum iruntatu inpamakavum iruntatu. “Oruttiyaiyum tottatillai enray enka intak kalai ellam patittay” enru malati kette vittal. “Malati akka, itu varai enakkiruntatu verum puttakattil patitta arivu tan. Ellavarraiyum inru tan pirakticalac ceytu anupavikkiren” enru patil colli vittu avanatu penmaiyin mettil muttamitattotankinan. Malatiyin kalkal akantu avanatu vayinai varaverrana. Puntaiyin iramum manamum avanukkuc cukattai alittana. Iyarkaiyaka vicum puntaiyin vacam avanatu mukkirku cukantamaka iruntatu. Avan avalatu puntaiyin italkalai virittup parttu racittan. Nakkinal metuvakat tatavinan. Malati itaiyait tukkkik kotuttal. Avalatu unarcci mottil avanatu nakkut tan vilaiyattaik katta malatiyinal anta inpattait tanka mutiyamal cattam pottu munakinal. Avanatu nakku avalatu puntaikkulle pukuntu vilaiyatiyatu. “Rameṣ vayal ceytatu potum unra camanai atukkulla vitata” enru malati manratinal. Rameṣum eluntu aval mel patuttuk kontu mintum uyir perru viraippaka irunta tanatu cunniyai ulle celuttinan. Avanatu cunnikku mutan mutalakak kitaikkum cukam. aha ituvallavo corkkam enru avalatu katukkul kicukicuttan. “Tukkik kuttuta” enru malati avanatu kuntiyaip pitittu iluttuk kuttum pati ceytal. Malati patum pattaip parkka rameṣirku accariyamaka iruntatu. Nerru varai ivalai oru cataranamana kutumpap pen enru tane ninaittirunten. Ippo en kankalukkut terivatu kama veri pititta pen evvalavu marram. Rameṣin ituppu melum kilum pokat totankiyatu. Malatiyin munakalum kutiyatu. Itaikkitai avanai muttamittal. Avanatu pittat tacaikalaip picaintal. Mutukil virantinal. Ippatiyaka avalukku avan ninta neramakap ol ottu avalatu pacikku nalla cappatu pottuk kontiruntan. Kalaiyil oru tatavaiyum avalatu vaykkul oru tatavaiyum vintu kakkiyatal avanatu cunni im’murai ninta neram takkup pitittatu. Ninta nerattin pin avanatu ituppukke kalaippu varum taruvayil malatiyin puntaikku avanatu cunni nirpaycciyatu. Avanatu utal araiyil e.Ci. Iruntum verttatu. Avvalavu katum ulaippai atu ceytiruntatu. Malatikku arucuvaiyutan unavaruntiya tiruptiyum kitaittatu. Iruvarum appatiye koñca neram kitantu vittu eluntu ataikalai anintu kolla vacal katavu tirakkum cattam kettatu.

Leave a Reply